Zoeken
larger text smaller text reset text

Links

Hieronder vindt u een selectie van internetpagina's die in het werkveld van de StAB regelmatig worden geraadpleegd.

Wet-en regelgeving

http://www.overheid.nl/
Deze site bevat alle informatie en adressen over overheidsorganisaties en geeft aan waar u terecht kunt voor uw vragen over vergunningen en plannen.

www.wetten.overheid.nl
Op deze site kunt u zoeken binnen regelgeving (wetten, AMvB's, Reglementen van orde en ministeriele regelingen) .

http://www.europa.eu
Op de site van de Europese Unie is informatie beschikbaar over onder meer Europese regelgeving.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
Site van het Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Informatie over onder meer Natuurbeschermingswet, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
Site van Ministerie van Infrastructuur en Milieu

www.infomil.nl
Het informatiecentrum milieuvergunningen informeert overheden over milieubeleid. De organisatie is een schakel tussen de beleidsmakers van het ministerie van VROM en gemeenten, provincies en waterschappen die dit beleid uitvoeren. Op de site is veel informatie aanwezig over de uitvoering van het milieubeleid.

www.ikcro.nl
Dit is een internetportal voor de ruimtelijke ordening met onder meer informatie over ruimtelijk bestuursrecht.

Jurisprudentie

www.rechtspraak.nl
Via deze site krijgt u toegang tot de sites van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, andere bijzondere colleges en de Raad voor de rechtspraak. Tevens kunt u zoeken in de uitspraken.

www.raadvanstate.nl
Op de site van de Afdeling vindt u uitspraken van de Afdeling. De uitspraken in hoofdzaken vanaf 1 april 2002 zijn beschikbaar. Van de voorlopige voorzieningen zijn de uitspraken vanaf 1 juni 2003 zijn gepubliceerd

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_nl.htm
De site van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Op deze site zijn uitspraken van het Europese Hof gepubliceerd. Het is mogelijk, gegevens terug te vinden uit alle zaken die sinds 1953 aan het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg zijn voorgelegd.

http://www.ogr-updates.nl
De redactie van het StAB Jurisprudentietijdschrift stelt ook de inhoud van de omgevingsrecht updates samen. Voor het bezoeken van deze site heeft u een persoonlijk account nodig.

STAB Jurisprudentietijdschrift

Registers

http://www.lrgd.nl/
In het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) staan deskundigen ingeschreven die op alle vakgebieden in het strafrecht, civiel recht en bestuursrecht werkzaam zijn.

https://www.architectenregister.nl/Home/index.aspx
In dit register staan personen die op basis van de Wet op de architectentitel de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mogen voeren.

Overig

www.sdrnet.nl
Op 1 september 2000 is de Studiekring Deskundigen en Rechtspleging opgericht en kort daarna heeft zij in de vorm van een stichting haar werkzaamheden voortgezet. De reden van de oprichting was en het bestaansrecht is nog steeds om de imaginaire kloof te overbruggen tussen enerzijds de rechtsplegers, te weten de rechters, officieren van justitie en advocaten en anderzijds de verschillende deskundigen in de diverse disciplines. De Studiekring bestaat daarom uit leden afkomstig uit de sectoren van de rechtspleging, wetenschap en techniek. Op de site van de Studiekring vind u informatie over de opleiding Gerechtelijk Deskundige, studie-avonden en literatuur.