Zoeken
larger text smaller text reset text

Werkwijze STAB

​Het advies van de STAB is gebaseerd op dossieronderzoek, onderzoek ter plaatse en gesprekken met partijen en belanghebbenden en/of hun vertegenwoordigers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de bijzondere kennis van specialisten binnen de StAB en van een digitaal kennissysteem dat regelmatig wordt geactualiseerd. In voorkomende gevallen kan expertise van buiten worden betrokken, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een taxateur in een planschadegeschil.

De rechter stelt partijen in de gelegenheid om te reageren op de inhoud van het advies. De reactie van partijen kan voor hem aanleiding zijn om de STAB de vraag voor te leggen of  dit een reden vormt om het eerder ingenomen standpunt te herzien. In sommige gevallen vraagt de rechter de STAB om partijen al in het stadium van het ontwerp-advies de gelegenheid te geven om te reageren. In dat geval wordt de reactie van partijen in het advies betrokken. 

De termijn waarbinnen de STAB aan de rechter adviseert bedraagt doorgaans uiterlijk circa drie maanden (in Crisis- en herstelwetzaken twee maanden). In voorkomende gevallen wordt op verzoek van de rechter om op (veel) kortere termijn geadviseerd.