Zoeken
larger text smaller text reset text

Missieverklaring

Missieverklaring STAB

De STAB maakt deskundig oordelen mogelijk
 
1. De STAB is er voor de rechter
Samen leven leidt tot conflicten: conflicten tussen burgers en overheid, conflicten tussen burgers onderling. De onafhankelijke rechter beslecht zulke conflicten. In conflicten kunnen naast de juridische aspecten ook technische en feitelijke aspecten een belangrijke rol spelen. De STAB dient als organisatie van deskundigen de rechter bij het vervullen van de hem opgedragen taak.

Deskundige rechtspraak is voorwaarde voor een rechtspraak waarin iedereen vertrouwen stelt. Daarom is het een groot goed dat de Nederlandse rechter de bevoegdheid heeft om in een zaak deskundigen te kunnen aanstellen. Die kijken onafhankelijk,  onpartijdig en objectief naar de feiten en omstandigheden die in een zaak spelen en rapporteren daarover aan de rechter. Deze betrekt de inbreng van de deskundige en de visie daarop van partijen in zijn oordeel.  De deskundigen van de STAB geven daaraan inhoud op het gebied van het omgevingsrecht.
 
a. Deskundigen dienen een rechtvaardige rechtspraak
De rechter neemt beslissingen die diep ingrijpen in het leven van mensen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op de rechter. Rechtvaardig beslissen vraagt van de rechter deskundigheid. In onze complexe samenleving is het belangrijk dat de rechter zich objectief en toegankelijk kan laten voorlichten over inhoudelijk gecompliceerde zaken.  Dat voorkomt mogelijke eenzijdige voorlichting door een van de partijen en bevordert uitspraken die een geschil echt tot een einde brengen. De deskundigen van de STAB zetten zich ervoor in dat de rechter over de stellingen van partijen rechtvaardig kan oordelen. 
 
b. De STAB ondersteunt de deskundigheid van de rechter
De deskundigen van de STAB hebben op hun vakgebied actuele inhoudelijke kennis en zijn op de hoogte van de jongste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving  en rechtspraak. Zij zijn in staat in concrete zaken de rechter schriftelijk en mondeling op hoog niveau toegankelijk te informeren. Daarnaast dragen zij kennis over in de vorm van geven van onderwijs, het doen van publicaties en het voorzien in achtergrondkennis van de rechter.  
 
c. De STAB-deskundige is onpartijdig
De STAB-deskundige heeft nooit zelf een persoonlijk belang bij de zaak waarover hij adviseert. De deskundige laat zich bij zijn bevindingen niet leiden door zijn overtuiging, geslacht of afkomst noch door dat van de personen die hij in zijn functie ontmoet.  De STAB-deskundige handelt vanuit respect voor de belangen van alle partijen in een zaak. 
 
2. De STAB-deskundige is standvastig
De STAB-deskundige durft tot deskundige oordelen te komen. Hij is standvastig en kan goed omgaan met druk van buitenaf. Hij adviseert autonoom en naar beste weten en kunnen. 
 
3. De STAB-deskundige dient de samenleving
De STAB wordt door de overheid betaald. Dat betekent een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Die mag erop rekenen dat de STAB een toevoegde waarde van hoge kwaliteit aan de rechtspraak levert en dat op een doelmatige wijze doet. De STAB-deskundige kan steunen op een doelmatig en integer bestuurde organisatie.