Zoeken
larger text smaller text reset text

Zaken in behandeling

STAB-40870 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van de reacties van een partij op het STAB-verslag over een handhavingskwestie in het kader van de Wnb (STAB-40795).
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 245 NATUUR
Verweerder: Provincie Friesland
Datum binnenkomst: 8-8-2019
Inhoud:
De STAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht over een verzoek tot handhaving (Wnb). Er is bij de rechtbank een uitgebreide reactie binnengekomen van een partij. Aan de STAB is gevraagd om daar een reactie op te geven.
STAB-40869 - Nader deskundigenbericht in verband met reacties van partijen op STAB-verslag 40785
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19/ 564 WABOA
Verweerder: Groningen
Datum binnenkomst: 8-8-2019
Inhoud:
De STAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht over de omgevingsvergunning voor de kap van bomen. Partijen hebben op het verslag gereageerd. De rechtbank heeft verzocht om gemotiveerd te laten weten of de reacties aanleiding geven tot het herzien van de conclusie.
STAB-40868 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van reacties van partijen op STAB-verslag over planschadevergoeding (STAB-40796).
Opdrachtgever: Rechtbank Gelderland
Kenmerk opdrachtgever: ARN 18 / 3938 WET 616
Verweerder: Tiel
Datum binnenkomst: 1-8-2019
Inhoud:
De STAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht over een verzoek tot planschadevergoeding. Er zijn bij de rechtbank reacties binnengekomen van partijen. Aan de STAB is gevraagd om daar een reactie op te geven.
STAB-40867 - Deskundigenbericht inzake het beroep tegen inpassingsplan PAS-maatregel Lingegebied & Diefdijk Zuid (gemeente Lingewaal)
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201809381/11R1
Verweerder: Provincie Gelderland
Datum binnenkomst: 31-7-2019
Inhoud:
Appellanten maken bezwaar tegen het opzetten van het waterpeil in een bufferzone ten noorden van de Nieuwe Zuiderlingedijk en het verleggen van de bestaande A-watergang omdat deze maatregelen onvoldoende effectief zouden zijn, dan wel gebrekkig gemotiveerd zijn.
STAB-40866 - Deskundigenbericht waarin de verkeersgevolgen van het bestemmingsplan in kaart worden gebracht.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201901886/1/R2
Verweerder: Halderberge
Datum binnenkomst: 29-7-2019
Inhoud:
Het plan ziet toe op de aanleg van een ontsluitingsweg voor een distributiecentrum. In beroep worden onder meer de verkeersgevolgen van het plan aan de kaak gesteld.
STAB-40865 - Deskundigenbericht over aanvraag voor schadevergoeding als gevolg van mijnbouwactiviteiten.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 1928 WET VUCS
Verweerder: Groningen
Datum binnenkomst: 29-7-2019
Inhoud:
De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen over een aanvraag tot schadevergoeding. Eiser komt in beroep. De rechtbank heeft een aantal specifieke onderzoeksvragen aan de STAB voorgelegd.
STAB-40862 - Deskundigenbericht over de beroepen tegen een bestemmingsplan voor een multifunctionele nucleaire reactor
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201903529/1/R1
Verweerder: Schagen
Datum binnenkomst: 29-7-2019
Inhoud:
Gevraagd is de gevolgen van het plan te beschrijven, voor zover nodig voor de behandeling van de beroepen. De beroepen gaan onder meer over de invloed op een Natura 2000 gebied, de onvolledigheid van de Plan MER, alternatieve locaties en de gevolgen voor de bedrijfsvoering van een bloembollenbedrijf.
STAB-40861 - Bestemmingsplan '1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling', gemeente Zwijndrecht
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201902192/1/R3
Verweerder: Zwijndrecht
Datum binnenkomst: 24-7-2019
Inhoud:
Het bedrijventerrein Groote Lindt is samen met het terrein Dordt-West in Dordrecht een gezoneerd industrieterrein met een geluidzone. In de herziening van het bestemmingsplan Groote Lindt is de geluidruimte voor het bedrijventerrein de Groote Lindt op een eenduidige wijze vastgelegd. Appellanten vrezen toename van de geluidsoverlast in de aanliggende woonwijken Kort Ambacht en Nederhoven. Daarnaast vreest een appellant dat hij met het besluit beperkt wordt in de gebruiksmogelijkheden van zijn gronden.
STAB-40860 - Deskundigenbericht over de beroepen tegen een bestemmingsplan voor de uitbreiding van een attractiepark.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201809571/1/R2
Verweerder: Loon op Zand
Datum binnenkomst: 16-7-2019
Inhoud:
Gevraagd wordt de gevolgen van het plan te beschrijven, voor zover dit nodig is voor de behandeling van de beroepen van omwonenden van het attractiepark.
STAB-40859 - Deskundigenbericht in verband met een opgelegde dwangsom voor het opslaan van een bodembedreigende stof zonder passende voorzieningen
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 2304 WABOM
Verweerder: Provincie Groningen
Datum binnenkomst: 15-7-2019
Inhoud:
De rechtbank vraagt een schriftelijk advies met betrekking tot de vraag of sprake is van een overtreding van artikel 2.9, eerste lid, van het Activiteitenbesluit. Het gaat om de activiteiten met betrekking tot petroleumcokes die op het terrein in de inrichting worden opgeslagen en met name over de vraag of de voorzieningen om bodemverontreiniging te voorkomen toereikend zijn.
STAB-40858 - Deskundigenbericht over een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning milieu voor het veranderen van een inrichting en een revisievergunning voor de veranderde inrichting
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 241 WABOM
Verweerder: Provincie Friesland
Datum binnenkomst: 15-7-2019
Inhoud:
Buren en omwonenden keren zich tegen de omgevingsvergunning voor de omschakeling van een bestaande pluimveehouderij van leghennen naar vleeskuikens
STAB-40857 - Deskundigenbericht over het afwijzen van een verzoek om handhaving ten aanzien van de nokhoogte van recreatiewoningen.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 18/1724 WABOA V43
Verweerder: Wijdemeren
Datum binnenkomst: 10-7-2019
Inhoud:
De Rechtbank Midden-Nederland vraagt de STAB de nokhoogte van recreatiewoningen te beoordelen met inachtneming van het bestemmingsplan. Indien de hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan (het peil) niet meer is vast te stellen, verzoekt de rechtbank daarvan een benadering te geven.
STAB-40856 - Een deskundigenbericht over een afgewezen wob-verzoek
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18/2914 WOB VISS
Verweerder: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Datum binnenkomst: 10-7-2019
Inhoud:
Verweerder heeft toezending van informatie geweigerd op basis van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Relevant hierbij is de vraag of het stuk milieu-informatie bevat en in het bijzonder of het emissiegegevens betreft. Deze informatie is van belang voor de vraag of het Wob-verszoek al daniet terecht is afgewezen.
STAB-40854 - Verzoek om nader advies inzake spuitzone rond een woningbouwproject naar aanleiding van nieuw rapport
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201806136/1/R1
Verweerder: Neder-Betuwe
Datum binnenkomst: 5-7-2019
Inhoud:
STAB heeft geadviseerd over diverse bezwaren met betrekking tot een woningbouwproject. Inzake de aan te houden afstanden tot fruitboomgaarden is door de gemeente een nieuw rapport ingediend, waarover een nader advies wordt gevraagd aan de STAB
STAB-40851 - Deskundigenbericht over een besluit inzake een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.
Opdrachtgever: Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ROT 17 / 2651 WET FL01
Verweerder: Hardinxveld-Giessendam
Datum binnenkomst: 27-6-2019
Inhoud:
De eigenaar van een woning stelt planschade te lijden als gevolg van de bouw van een treinstation c.s. in de nabijheid van zijn woning. De rechtbank verzoekt om te onderzoeken of als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan de planologische situatie voor deze eigenaar is verslechterd. Indien sprake is van een planologisch nadeliger situatie, verzoekt de rechtbank aan te geven of sprake is van schade en zo ja, in welke mate.
STAB-40848 - Deskundigenbericht over een Omgevingsvergunning, onderdeel milieu, voor een energietransitie proeftuin met onder andere een waterstofinstallatie en vliegtuigmotor op aardgas.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 1156 WABOA
Verweerder: Groningen
Datum binnenkomst: 21-6-2019
Inhoud:
Omwonenden van de energietransitie proeftuin vinden dat vooraf onvoldoende duidelijkheid bestaat over de aard en omvang van de activiteiten en daarmee gepaard gaande hinder. Zeker nu het om vernieuwende en innovatieve activiteiten gaat. Vanwege de korte afstand van omwonenden tot de proeftuin zouden meer strikte voorwaarden aan de vergunning moeten zijn verbonden. Deze zijn nu onvoldoende rechtszeker. Ook is volgens de omwonenden te weinig rekening gehouden met cumulatieve effecten van andere bedrijven in de omgeving.
STAB-40847 - Verzoek om advies over de werking van combi-luchtwassers bij een varkenshouderij te Sprundel
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 2275 WABOA V162
Verweerder: Provincie Noord-Holland
Datum binnenkomst: 19-6-2019
Inhoud:
De Rechtbank heeft de STAB gevraagd antwoord te geven op de vraag, of het WUR-onderzoek naar het rendement van luchtwassers uit 2018 voor wat het geurverwijderingsrendement voldoende representatief is voor alle chemische combi-luchtwassers.
STAB-40845 - Deskundigenbericht betreffende het besluit tot het toekennen van een tegemoetkoming in planschade.
Opdrachtgever: Rechtbank Limburg locatie Roermond
Kenmerk opdrachtgever: ROE 18/ 643 WET SC
Verweerder: Vaals
Datum binnenkomst: 17-6-2019
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB, uitgaande van de tussen partijen bestaande geschilpunten, advies uit te brengen over de planvergelijking, de omvang en waardering van het daardoor geleden nadeel.
STAB-40844 - verschijnen ter zitting inzake STAB dossier 40679
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 18 / 1854 WABOA V174
Verweerder: IJsselstein
Datum binnenkomst: 17-6-2019
Inhoud:
verschijnen ter zitting in de zaak "ombouwen PER-installatie Vendrig". Het STAB verslag had betrekking op de maatregelen voor de lozing van chloroform.
STAB-40843 - Deskundigenbericht inzake het beroep tegen het vaststellingsbesluit van het uitwerkingsplan "Mortiere Fase 9C"
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201807190 / 1 / R2
Verweerder: Middelburg
Datum binnenkomst: 6-6-2019
Inhoud:
Appellant heeft reeds waterschade door voorbereidende werkzaamheden van het uitwerkingsplan en acht het plan daarom niet uitvoerbaar. Tevens wenst appellant een andere bestemming voor zijn eigen perceel
STAB-40842 - Deskundigenbericht inzake het beroep tegen het vaststellingsbesluit van het uitwerkingsplan "Mortiere Fase 9B"
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201808771 / 1 / R2
Verweerder: Middelburg
Datum binnenkomst: 5-6-2019
Inhoud:
.
STAB-40840 - Deskundigenbericht over het beroep tegen het vaststellen bijzondere ammoniakemissiefactor voor een stalsysteem voor rundvee.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem
Kenmerk opdrachtgever: HAA 18 / 2138 BELSU KL02
Verweerder: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Datum binnenkomst: 5-6-2019
Inhoud:
De STAB is verzocht te adviseren over een beroep van een veehouder tegen de vaststelling van een bijzondere ammoniakemissiefactor voor een door hem te bouwen proefstal voor melkvee. Het geschil heeft vooral betrekking op de wijze van de afvoer van de urine van het melkvee en de snelheid waarmee dit gebeurt..
STAB-40839 - Deskundigenbericht inzake de beroepen tegen Provinciaal lnpassingsplan Windenergie A16 en de bijbehorende omgevingsvergunningen
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201809102/ 1/ R2
Verweerder: Provincie Noord-Brabant
Datum binnenkomst: 28-5-2019
Inhoud:
Specifieke vragen om de feitelijke gevolgen voor de natuurlijke personen die beroep hebben ingesteld in kaart te brengen, alswel de gevolgen in kaart te brengen voor de onderwerpen geluid, slagschaduw, veiligheid, effecten op bestaande windmolens, gezondheid en ecologie.
STAB-40836 - Verschijnen ter zitting (descente) inzake watervergunning hemelwaterafvoer in Reusel
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 16 / 3371 WSCHP V162
Verweerder: Waterschap De Dommel
Datum binnenkomst: 27-5-2019
Inhoud:
De rechtbank vraagt de STAB aanwezig te zijn bij een onderzoek ter plaatse(descente) met betrekking tot een watervergunning voor een hemelwaterafvoer in een B-watergang. De STAB heeft hier eerder een deskundigenbericht over uitgebracht.
STAB-40831 - Verschijnen ter zitting inzake planschade vanwege vervallen mogelijkheid gebruik als grondbank
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 16 / 2596 BELEI V162
Verweerder: Provincie Noord-Holland
Datum binnenkomst: 13-5-2019
Inhoud:
De STAB heeft een verslag uitgebracht inzake een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade, omdat een perceel niet langer gebruikt kan worden als grondbank, hetgeen voorheen wel mogelijk was omdat geen gebruiksbepalingen waren opgenomen in het toentertijd geldende uitbreidingsplan.