Zoeken
larger text smaller text reset text

Zaken in behandeling

STAB-40753 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van reacties van partijen inzake de lozing van hemelwater vanaf het terrein van een afvalverwerkend bedrijf
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 1729 WABOM
Verweerder: Drachten
Datum binnenkomst: 12-2-2019
Inhoud:
De rechtbank verzoekt STAB om gemotiveerd te laten weten of de reacties van partijen op het eerdere deskundigenbericht inzake de lozing van hemelwater aanleiding geven tot het herzien van de conclusies.
STAB-40748 - Deskundigenbericht betreffende een vergunning en ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming voor een windpark.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201806949/1/R
Verweerder:
Datum binnenkomst: 5-2-2019
Inhoud:
Er is vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de bouw en exploitatie van windturbines. Appellanten menen dat het windpark zal leiden tot onomkeerbare en nadelige significante gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Ze menen tevens dat de gunstige staat van instandhouding van soorten niet gewaarborgd kan worden. De afdeling bestuursrechtspraak heeft verzocht om de gevolgen van het bestreden besluit te beschrijven.
STAB-40746 - Deskundigenbericht over de omgevingsvergunning milieu voor een vergistingsinstallatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 3726 WABOM
Verweerder: Wijster
Datum binnenkomst: 1-2-2019
Inhoud:
Tegen de omgevingsvergunning zijn beroepen ingesteld door omwonenden die vrezen voor geuroverlast.
STAB-40745 - Deskundigenbericht over uitgevoerd asbestonderzoek
Opdrachtgever: Rechtbank Noord-Holland
Kenmerk opdrachtgever:
Verweerder: Uithoorn
Datum binnenkomst: 30-1-2019
Inhoud:
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een asbestsanering/sloop van een gebouw tijdelijk stilgelegd vanwege ernstig gevaar voor het oplopen van gezondheidsschade. De onderzoeken die daarna zijn verricht om het werk te mogen hervatten waren volgens de Inspectie SZW onvoldoende. De Rechtbank verzoekt de STAB om vier specifieke vragen te beantwoorden over die onderzoeken.
STAB-40744 - Nader advies betreffende een besluit over een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.
Opdrachtgever: Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda
Kenmerk opdrachtgever: BRE 17 / 542 WET LAN
Verweerder: Oosteind
Datum binnenkomst: 28-1-2019
Inhoud:
De STAB heeft een verslag uitgebracht waarin is ingegaan op de vraag of het college op goede gronden heeft geoordeeld dat het planologisch nadeel niet voor tegemoetkoming in aanmerking komt omdat er sprake is van actieve en passieve risicoaanvaarding. Tevens is de planschade gewaardeerd. De rechtbank heeft gevraagd om te reageren op de reacties van partijen op het verslag.
STAB-40740 - Deskundigenbericht over besluit tot afwijzing van een aanvraag om nadeelcompensatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Gelderland
Kenmerk opdrachtgever: ARN 18 / 2942 WET 115
Verweerder: Arnhem
Datum binnenkomst: 21-1-2019
Inhoud:
Eigenaren van een kantoorgebouw hebben verzocht om nadeelcompensatie omdat de verhuurbaarheid van het kantoorgebouw zou zijn verslechterd door werkzaamheden ter plaatse van het nabijgelegen treinstation en stationsplein. De rechtbank verzoekt de STAB om na te gaan welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd en welke hinder als gevolg daarvan is opgetreden. Daarnaast dient te worden onderzocht wat de invloed van deze hinder is geweest op de verhuurbaarheid van het kantoorgebouw, mede gelet op de onderhoudstoestand en de plaatselijke vastgoedmarkt.
STAB-40738 - Gecoördineerde besluiten voor de bouw van negen windturbines (windpark Nij Hiddum-Houw) in de gemeente Sùdwest Fryslân.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201808219/1/R3
Verweerder: Sneek
Datum binnenkomst: 15-1-2019
Inhoud:
Appellanten dragen verschillende bezwaren aan tegen het windpark, zoals onder meer het ontbreken van de noodzaak en de gevolgen voor natuur en landschap. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de STAB gevraagd de feitelijke situatie, de omstandigheden en de gevolgen van het plan in kaart te brengen.
STAB-40737 - Bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van een geluidszone rond een bedrijventerrein dat uitgebreid wordt
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201806367/1/R1
Verweerder: Nijmegen
Datum binnenkomst: 15-1-2019
Inhoud:
Appellanten zijn van mening dat het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan de uitbreiding van de geluidszone, onzorgvuldig is uitgevoerd en dat ten onrechte de geluidruimte wordt opgerekt.
STAB-40736 - Besluit hogere waarden dat samenhangt met de vaststelling van een bestemmingsplan voor uitbreiding van een bedrijventerrein
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201806325/1/R1
Verweerder: Nijmegen
Datum binnenkomst: 15-1-2019
Inhoud:
Appellanten menen vooral dat het onderzoek dat aan het besluit ten grondslag ligt, onvoldoende zorgvuldig is uitgevoerd.
STAB-40735 - Bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van een bestaand bedrijven, vooral met de bedoeling er een bestaand, noodzakelijk te verplaatsen bedrijf te kunnen vestigen
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201806365/1/R1
Verweerder: Nijmegen
Datum binnenkomst: 15-1-2019
Inhoud:
Appellanten zijn omwonenden en in de nabijheid gevestigde bedrijven. Zij vrezen geluid-, trilling-, geur- en verkeersoverlast. Verder menen zij dat de behoefte onvoldoende is onderzocht, dat het plan in strijd is met de omgevingsverordening, dat de landschappelijke inpassing onvoldoende is geregeld. Ook voorzien zij nadelige effecten op de natuur. De Afdeling vraagt de STAB de gevolgen van het plan te beschrijven.
STAB-40733 - Deskundigenbericht over de beroepen tegen het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Greenport te Venlo voor het oprichten van negen windturbines.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201809023/1/R1
Verweerder: Venlo
Datum binnenkomst: 10-1-2019
Inhoud:
De beroepen tegen het Provinciaal Inpassingsplan omvat vele onderwerpen waaronder geluid, slagschaduw, natuur en woon- en leefklimaat. Aan de STAB is gevraagd de feitelijke situatie te beschrijven en de gevolgen van het plan in kaart te brengen.
STAB-40729 - Deskundigenbericht over het beroep tegen een handhavingsbesluit betreffende de werking van een luchtwasser bij een varkenshouderij.
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18/770 WET V162
Verweerder: Nistelrode
Datum binnenkomst: 2-1-2019
Inhoud:
De buurman van een varkenshouderij is in beroep tegen het besluit op zijn verzoek om handhaving met betrekking tot de werking van een chemische luchtwasser van de varkenshouderij. Hij geeft aan hinder en schade te ondervinden.
STAB-40727 - Deskundigenbericht betreffende gecoödineerde besluiten ten behoeve van het vastleggen van bestaande bedrijvigheid + mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijfsactiviteten en bebouwing
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201806385/1/R3
Verweerder: Vroomshoop
Datum binnenkomst: 12-12-2018
Inhoud:
Omwonenden vrezen voor verkeers- en geluidoverlast vanwege de bedrijfsactiviteiten. De Afdeling verzoekt de STAB de feiten en de gevolgen van het plan te beschrijven.
STAB-40725 - Bestemmingsplan Eerbeek
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201804279/1/R6
Verweerder: Eerbeek
Datum binnenkomst: 6-12-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan Eerbeek voorziet in de actualisering van het planologisch kader van delen van de kern van Eerbeek. Het is tevens een partiële parapluherziening voor de gronden iin de nieuwe geluidzonering, de te verwijderen geluidzonering en de geurcontour van het bedrijventerrein van Eerbeek-Zuid. De Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State heeft verzocht feiten, omstandigheden en de gevolgen van het plan te beschrijven zover dat nodig is voor de behandeling van beroepen.
STAB-40722 - Omgevingsvergunning voor het bouwen van een zorgpaviljoen, mestkelder en mestsilo
Opdrachtgever: Rechtbank Noord-Nederland
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18/2940 WABOM
Verweerder: Fochteloo
Datum binnenkomst: 5-12-2018
Inhoud:
Het bedrijf waaraan de vergunning is verleend is in beroep. Het bedrijf is het er niet mee eens dat de bezinkbak voor zand uit de boxen moet worden gezien als een mestbassin. Om deze reden kan hij zich niet verenigen met de verplichte afdekking van de bezinkbak. Dit stuit op allerlei praktische bezwaren.
STAB-40707 - Deskundigenbericht over de beroepen tegen omgevingsvergunning voor het oprichten en in gebruik nemen van een biologische varkenshouderij te Woudenberg
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 18/1698 WABOA
Verweerder: Woudenberg
Datum binnenkomst: 21-11-2018
Inhoud:
Omwonenden zijn in beroep tegen de vergunning voor het oprichten van een biologische varkenshouderij te Woudenberg. Hun bezwaren zijn vooral gericht op de geurhinder en de luchtkwaliteit
STAB-40693 - Nader deskundigenbericht inzake hemelwaterafvoer in Reusel
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 16 / 3371 WSCHP V162
Verweerder: Reusel
Datum binnenkomst: 8-11-2018
Inhoud:
De rechtbank vraagt de STAB te adviseren met betrekking tot de opmerkingen van de hydrologisch deskundige op het STAB rapport en met betrekking tot de uit te voeren controlemetingen door het waterschap.
STAB-40679 - Deskundigenbericht over een omgevingsvergunning voor het lozen van chloroform vanuit een PER-reinigingsinstallatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 18 / 1854 WABOA
Verweerder: IJsselstein
Datum binnenkomst: 25-10-2018
Inhoud:
Het bedrijf is van mening dat de voorschriften uit de vergunning te streng zijn. De grenswaarde voor chloroform is gebaseerd op regelingen en documenten die niet van toepassing zijn voor dit bedrijf. De voorgeschreven reinigingstechnieken werken hier niet en zijn niet kosteneffectief. Bovendien zijn de voorschriften over monitoring niet juist.
STAB-40655 - beroep tegen voorschriften inzake opslagtanks voor gevaarlijke stoffen
Opdrachtgever: Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem
Kenmerk opdrachtgever: HAA 18 / 3433 WABOM V00
Verweerder: Amsterdam
Datum binnenkomst: 26-9-2018
Inhoud:
Het bedrijf slaat brandbare stoffen op in verticale tanks. Een groot aantal voorschriften die betrekking hebben op veiligheidsvoorzieningen worden bestreden
STAB-40621 - Verschijnen ter zitting inzake beroep tegen omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17 / 2780 WABOA
Verweerder: Houten
Datum binnenkomst: 7-8-2018
Inhoud:
De STAB heeft op 26 juni 2018 een deskundigenbericht uitgebracht (STAB-40527) over een omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De rechtbank heeft de STAB verzocht om op zitting te verschijnen en het rapport te voorzien van een toelichting.