Zoeken
larger text smaller text reset text

Zaken in behandeling

STAB-40845 - Deskundigenbericht betreffende het besluit tot het toekennen van een tegemoetkoming in planschade.
Opdrachtgever: Rechtbank Limburg locatie Roermond
Kenmerk opdrachtgever: ROE 18/ 643 WET SC
Verweerder: Vaals
Datum binnenkomst: 17-6-2019
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB, uitgaande van de tussen partijen bestaande geschilpunten, advies uit te brengen over de planvergelijking, de omvang en waardering van het daardoor geleden nadeel.
STAB-40843 - Deskundigenbericht inzake het beroep tegen het vaststellingsbesluit van het uitwerkingsplan "Mortiere Fase 9C"
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201807190 / 1 / R2
Verweerder: Middelburg
Datum binnenkomst: 6-6-2019
Inhoud:
Appellant heeft reeds waterschade door voorbereidende werkzaamheden van het uitwerkingsplan en acht het plan daarom niet uitvoerbaar. Tevens wenst appellant een andere bestemming voor zijn eigen perceel
STAB-40842 - Deskundigenbericht inzake het beroep tegen het vaststellingsbesluit van het uitwerkingsplan "Mortiere Fase 9B"
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201808771 / 1 / R2
Verweerder: Middelburg
Datum binnenkomst: 5-6-2019
Inhoud:
.
STAB-40840 - Deskundigenbericht over het beroep tegen het vaststellen bijzondere ammoniakemissiefactor voor een stalsysteem voor rundvee.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem
Kenmerk opdrachtgever: HAA 18 / 2138 BELSU KL02
Verweerder: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Datum binnenkomst: 5-6-2019
Inhoud:
De STAB is verzocht te adviseren over een beroep van een veehouder tegen de vaststelling van een bijzondere ammoniakemissiefactor voor een door hem te bouwen proefstal voor melkvee. Het geschil heeft vooral betrekking op de wijze van de afvoer van de urine van het melkvee en de snelheid waarmee dit gebeurt..
STAB-40839 - Deskundigenbericht inzake de beroepen tegen Provinciaal lnpassingsplan Windenergie A16 en de bijbehorende omgevingsvergunningen
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201809102/ 1/ R2
Verweerder: Provincie Noord-Brabant
Datum binnenkomst: 28-5-2019
Inhoud:
Specifieke vragen om de feitelijke gevolgen voor de natuurlijke personen die beroep hebben ingesteld in kaart te brengen, alswel de gevolgen in kaart te brengen voor de onderwerpen geluid, slagschaduw, veiligheid, effecten op bestaande windmolens, gezondheid en ecologie.
STAB-40838 - Verschijnen ter zitting inzake planschade te Bergen.
Opdrachtgever: Raad van State unit A2
Kenmerk opdrachtgever: 201703807 / 1/ A2
Verweerder: Bergen NH
Datum binnenkomst: 27-5-2019
Inhoud:
De STAB heeft in een hoger beroepsprocedure aan de Afdeling een verslag uitgebracht over aanvragen om tegemoetkoming in planschade als gevolg van het vervallen van bebouwingsmogelijkheden in Bergen. De STAB is gevraagd om op zitting een toelichting te geven op het verslag.
STAB-40837 - Verschijnen ter zitting inzake planschadezaken Bergen
Opdrachtgever: Raad van State unit A2
Kenmerk opdrachtgever: 201805618/ 1/ A2
Verweerder: Bergen NH
Datum binnenkomst: 27-5-2019
Inhoud:
De STAB heeft recent deskundigenberichten uitgebracht over 19 planschadezaken waarbij de zeer ruime bebouwingsmogelijkheden in een oud uitbreidingsplan zijn komen te vervallen door een bestemmingsplan, dat nog steeds uitbreidingsmogelijkheden biedt. De Afdeling heeft de STAB gevraagd om op zitting de verslagen toe te lichten.
STAB-40835 - Verschijnen ter zitting inzake een uitgebracht deskundigenbericht over een veehouderij in Nistelrode
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 770 WET V162
Verweerder: Bernheze
Datum binnenkomst: 22-5-2019
Inhoud:
Naar aanleiding van een uitgebracht deskundigenbericht is de STAB gevraagd om op zitting te verschijnen.
STAB-40831 - Verschijnen ter zitting inzake planschade vanwege vervallen mogelijkheid gebruik als grondbank
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 16 / 2596 BELEI V162
Verweerder: Provincie Noord-Holland
Datum binnenkomst: 13-5-2019
Inhoud:
De STAB heeft een verslag uitgebracht inzake een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade, omdat een perceel niet langer gebruikt kan worden als grondbank, hetgeen voorheen wel mogelijk was omdat geen gebruiksbepalingen waren opgenomen in het toentertijd geldende uitbreidingsplan.
STAB-40830 - Deskundigenbericht over aanvraag om verzoek om nadeelcompensatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Overijssel Team Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ZWO 18 / 1713 BELEI PRM
Verweerder: Enschede
Datum binnenkomst: 13-5-2019
Inhoud:
Exploitanten van een restaurant een gemeente hebben verzocht om nadeelcompensatie omdat de omzet gedurende een aantal jaren zou zijn gedaald door werkzaamheden in de nabijheid van het restaurant. De rechtbank verzoekt de STAB om na te gaan of als gevolg van besluiten van de gemeente dan wel de uitvoering daarvan schade of nadeel voor het restaurant is ontstaan. Indien daar sprake van is, wordt tevens verzocht de schade te begroten.
STAB-40828 - Deskundigenbericht over de beroepen tegen opleggen lasten onder dwangsom betreffende geuroverlast rond een mestvergister
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 674 WABOM
Verweerder: Coevorden
Datum binnenkomst: 3-5-2019
Inhoud:
Het gemeentebestuur van Coevorden heeft lasten onder dwangsommen opgelegd aan een mestvergistingsbedrijf omdat voorschriften met betrekking tot geur niet zijn nageleefd. De lasten onder dwangsommen zijn geschorst. In beroep wordt aangevoerd dat de lasten niet hadden mogen worden opgelegd, en dat het bedrijf slechts een geringe bijdrage levert aan de geurconcentratie in de omgeving.
STAB-40827 - Deskundigenbericht over het afwijzen van een verzoek om handhaving vanwege geluidsoverlast door een eetcafé.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 18 / 1700 GEMWT V93
Verweerder: Utrecht
Datum binnenkomst: 2-5-2019
Inhoud:
De Rechtbank Midden-Nederland vraagt de STAB advies uit te brengen over de mogelijke geluidsoverlast door contactgeluid tussen een eetcafe en een woning. De vraag is of, gelet op de situering en de constructie van de zijmuren van beide gebouwen, contactgeluiden kunnen doordringen in de woning.
STAB-40826 - Deskundigenbericht over de beroepen van omwonenden tegen een omgevingsvergunning voor een mestvergistingsinstallatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 598 WABOA
Verweerder: Kollumerland c.a.
Datum binnenkomst: 1-5-2019
Inhoud:
Een bestaande mestvergistingsinstallatie is overgenomen door een nieuwe eigenaar, die de installatie wenst te moderniseren en hiervoor vergunning heeft gevraagd en gekregen. Omwonende is hiertegen in beroep. De rechtbank heeft verzocht in te gaan op de gronden van het beroep.
STAB-40825 - Deskundigenbericht over een beroep tegen een herstelbesluit voor een bestemmingsplan waarin een molenbiotoop is geregeld.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201809755/1/R1
Verweerder: Geldermalsen
Datum binnenkomst: 26-4-2019
Inhoud:
De eigenaar van een bedrijfspand nabij een poldermolen vindt het bezwaarlijk dat vanwege de molenbiotoop de bouwmogelijkheden op zijn gronden worden beperkt. De Afdeling bestuursrechtspraak verzoekt de STAB de gevolgen van het plan te beschrijven en om in te gaan op de uitgebrachte onderzoeksrapporten.
STAB-40824 - Deskundigenbericht over een besluit tot het verlenen van hogere waarden Wet geluidhinder vanwege bestemmingsplan "Zeeburgerpad"
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201901911/1/R1
Verweerder: Amsterdam
Datum binnenkomst: 26-4-2019
Inhoud:
Met het besluit zijn vanwege weg- en railverkeerslawaai hogere grenswaarden vastgesteld voor de woningbouwmogelijkheden in bestemmingsplan "Zeeburgerpad". Een metaalrecyclingsbedrijf meent dat in het kader van de vaststelling van de hogere grenswaarden haar bedrijfsvoering onjuist is bepaald. De Afdeling vraagt de STAB de feitelijke situatie en de gevolgen van het besluit te beschrijven.
STAB-40823 - Deskundigenbericht over drie beroepen tegen het besluit tot vaststelling van het Bestemmingsplan "Zeeburgerpad".
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201901837/1/R1
Verweerder: Amsterdam
Datum binnenkomst: 26-4-2019
Inhoud:
Bestemmingsplan "Zeeburgerpad" heeft als doel een gemengd woon- en werkgebied mogelijk te maken. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de STAB gevraagd de feitelijke situatie en de gevolgen van het plan te beschrijven voor een bestaande scheepswerf, een bestaand metaalrecyclingsbedrijf en een beheermaatschappij met woningbouwvoornemens in het plangebied.
STAB-40822 - Deskundigenbericht in verband met een veranderingsvergunning voor een transportbedrijf waarbij sprake is van aanwezigheid van tankauto's met vloeibaar gemaakt aardgas en biogas.
Opdrachtgever: Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda
Kenmerk opdrachtgever: BRE 18 / 5170 WABOM
Verweerder: Dongen
Datum binnenkomst: 26-4-2019
Inhoud:
In de Omgevingsvergunning heeft de gemeente voorschriften opgenomen met minimaal aan te houden afstanden tussen de tankwagens onderling en tussen de LNG-tankwagens en andere gebouwen. Dit uit oogpunt van (brand)veiligheid. Het bedrijf vindt deze afstanden te ruim waardoor zij zich in de bedrijfsvoering voelt ingeperkt en hoge kosten moet maken voor vervangende parkeerruimte. De scenario's waarop de afstanden zijn gebaseerd acht het bedrijf niet realistisch. Volgens het bedrijf wordt voldaan aan de voorwaarden die volgen uit de eisen aan voertuigen voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR/VLG) zodat geen nadere eisen hoeven te worden gesteld.
STAB-40820 - Deskundigenbericht over een bestemmingplan dat bedrijven en woningen toelaat. Een bedrijf vreest voor beperking van zijn bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201709331/1/R3
Verweerder: Hoogezand-Sappemeer
Datum binnenkomst: 12-4-2019
Inhoud:
Het bestemmingsplan biedt een regeling voor bestaande bedrijven en bestaande woningen. De woningen worden voor het eerst als burgerwoning bestemd. Een naastgelegen bedrijf vrees voor beperking van zijn bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden. De STAB is gevraagd de feiten, omstandigheden en de gevolgen van het besluit te beschrijven voor het aspect geluid voor dat specifieke bedrijf. Ook zijn er vijf concrete vragen gesteld over onder andere de bedrijfsmogelijkheden, geluidzonering, akoestisch onderzoek en hogere waarden.
STAB-40819 - Deskundigenbericht over de beroepen van omwonenden tegen een omgevingsvergunning voor een mestvergistingsinstallatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord-Nederland
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 572 en 19 / 601 WABOM
Verweerder: Dongeradeel
Datum binnenkomst: 12-4-2019
Inhoud:
Een bestaande mestvergistingsinstallatie is overgenomen door een nieuwe eigenaar, die de installatie wenst te moderniseren, en hiervoor vergunning heeft gevraagd en gekregen. Omwonenden zijn hiertegen in beroep. De rechtbank heeft verzocht in te gaan op de gronden van het beroep.
STAB-40818 - Deskundigenbericht over een beroep tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een droogloods, een luchtwasser, een ondergrondse mestleiding en een revisievergunning voor milieu voor een veehouderij met mestvergistingsinstallatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord-Nederland
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 178 WABOM
Verweerder: Sudwest Fryslan, Raad der gemeente
Datum binnenkomst: 12-4-2019
Inhoud:
Een omwonende van een veehouderij met mestvergistingsinstallatie vreest onder meer voor een toename van geuroverlast en geluidhinder en verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van de uitbreiding die de vergunning mogelijk maakt. De rechtbank heeft verzocht in te gaan op de gronden van het beroep.
STAB-40817 - Deskundigenbericht inzake de beroepen tegen een omgevingsvergunning voor een varkenshouderij
Opdrachtgever: Rechtbank Overijssel Team Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ZWO 18 / 1688 WABOM PRM
Verweerder: Raalte
Datum binnenkomst: 10-4-2019
Inhoud:
Beroep omwonenden tegen verleende omgevingsvergunning voor onder meer het realiseren van een gesloten mestbassin voor een veehouderij. De onderzoeksvraag richt zich op het aspect geurhinder.
STAB-40797 - Deskundigenbericht over een peilbesluit.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 3107 WATER
Verweerder: Milieudefensie
Datum binnenkomst: 1-4-2019
Inhoud:
Eiseres maakt bezwaar tegen het peilbesluit nu daarmee het lage waterpeil in stand wordt gehouden. Dit leidt volgens haar onder andere tot een onaanvaardbare toename van broeikasgassen. Ook is er sprake van strijd met Europees (KRW, Vogel- en Habitaitrichtlijn, Biodiversteitsverdrag en verdrag van Malta) en provinciaal beleid.
STAB-40796 - Deskundigenbericht over directe planschade
Opdrachtgever: Rechtbank Gelderland
Kenmerk opdrachtgever: ARN 18 / 3938 WET 616
Verweerder: Tiel
Datum binnenkomst: 28-3-2019
Inhoud:
Eiseres geeft aan op haar perceel als gevolg van gewijzigde bouw- en gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan "Tiel West" planschade te lijden. De rechtbank vraagt de STAB drie specifieke vragen te beantwoorden over de gestelde geleden planschade.
STAB-40795 - Deskundigenbericht betreffende een besluit tot afwijzing van een verzoek om handhaving op grond van de Wet natuurbescherming.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 245 NATUUR
Verweerder: Provincie Friesland
Datum binnenkomst: 28-3-2019
Inhoud:
Eiseres vreest schade voor de natuur als gevolg van evenementen in een natuur- en recreatiegebied en heeft verzocht om handhaving op grond van de Wet natuurbescherming. Dit verzoek is afgewezen. De rechtbank Noord Nederland heeft de STAB verzocht om een schriftelijk advies en daarbij in te gaan op de gronden van het beroep.
STAB-40794 - Deskundigenbericht over een bestemmingsplan en een besluit hogere waarden voor nieuwbouw nabij een vliegveld.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201900992/1/R1
Verweerder: Haarlemmermeer
Datum binnenkomst: 26-3-2019
Inhoud:
Met een bestemmingsplan en een besluit hogere waarden wordt nieuwbouw van woningen mogelijk gemaakt nabij een vliegveld. Een luchtvaartmaatschappij en een bedrijf zijn in beroep. Zij vrezen voor belemmering van de bedrijfsvoering en het woon- en leefklimaat van de toekomstige bewoners. De STAB is gevraagd onderzoek te doen naar onder andere het geluid vanwege proefdraaien en grondgeluid van vliegtuigen.
STAB-40793 - Deskundigenbericht over een bestemmingsplan en een besluit hogere waarden voor nieuwbouw nabij een vliegveld.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201900991/1/R1
Verweerder: Haarlemmermeer
Datum binnenkomst: 26-3-2019
Inhoud:
Met een bestemmingsplan en een besluit hogere waarden wordt nieuwbouw van woningen mogelijk gemaakt nabij een vliegveld. Een luchtvaartmaatschappij en een bedrijf zijn in beroep. Zij vrezen voor belemmering van de bedrijfsvoering en het woon- en leefklimaat van de toekomstige bewoners. De STAB is gevraagd onderzoek te doen naar onder andere het geluid vanwege proefdraaien en grondgeluid van vliegtuigen.