Zoeken
larger text smaller text reset text

Zaken in behandeling

STAB-40608 - Verschijnen bij comparatiezitting inzake wateroverlast te Haaren
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 17 / 2382 WATER V162
Verweerder: Den Bosch
Datum binnenkomst: 12-7-2018
Inhoud:
De STAB heeft advies uitgebracht inzake wateroverlast bij een perceel te Haaren. De STAB is uitgenoeigd bij de comparitiezitting inlichtingen te verstrekken.
STAB-40607 - Deskundigenbericht over herstelbesluit lozing Pyrozool
Opdrachtgever: Raad van State unit A1
Kenmerk opdrachtgever:
Verweerder: Zoetermeer
Datum binnenkomst: 12-7-2018
Inhoud:
In het kader van een beroepszaak bij de Rb Limburg heeft het waterschap Limburg in een herstelbesluit in het kader van de Waterwet een nieuwe norm opgelegd voor lozing van de stof pyrazool op de Grensmaas door een afvalwaterzuiveringsbedrijf. Dit bedrijf is het niet eens met de manier waarop de hoogte van de norm is afgeleid. Volgens het bedrijf kan worden volstaan met een minder strenge norm.
STAB-40606 - Deskundigenbericht inzake een tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik van een bedrijfsterrein voor evenementen.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 7173 WABOA V136
Verweerder: Gouda
Datum binnenkomst: 10-7-2018
Inhoud:
Omwonenden vrezen geluidsoverlast van vergunde muziekevenementen, overlast van de horeca en parkeerhinder. De rechtbank verzoekt de STAB te adviseren met betrekking tot het aspect geluid.
STAB-40605 - Deskundigenbericht over een tracébesluit voor aanpassingen rond een bestaand spoor.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201800650/1/R6
Verweerder: Culemborg
Datum binnenkomst: 9-7-2018
Inhoud:
Omwonenden zijn in beroep tegen een Tracébesluit dat aanpassingen aan een bestaand spoor mogelijk maakt. Het gaat o.a. over een extra spoor, verbreding spoorbrug, het vervangen van gelijkvloerse voor ongelijkvloerse kruisingen, aanpassingen aan onderdoorgangen en aanpassingen aan een station. De bezwaren gaan o.a. over verkeer, trillingen, geluid, luchtkwaliteit en landschap. Ook zijn er locatiespecifieke bezwaren. De STAB is gevraagd onderzoek te doen en de bevindingen kenbaar te maken in een schriftelijk verslag.
STAB-40604 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van tweede reactie van partijen op het STAB verslag over de berekening van de geurimmissie door een gewijzigd stalsysteem van een vleeskuikenhouderij te Wagenborgen (Delfzijl)
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 17 / 1449 WABOM
Verweerder: Wagenborgen
Datum binnenkomst: 9-7-2018
Inhoud:
De omgevingsdienst plaatst enkele technische kanttekeningen bij het verslag en bij de behandeling van de reacties daarop. Het gaat om de beoordeling van de uitmonding van de ventilatoren, de locatie waar de snelheid is gemeten en het effect van de omkasting. Eisers geven aan dat ook lagere uittreedsnelheden dan 10 m/s zijn vergund.
STAB-40603 - Deskundigenbericht inzake een omgevingsvergunning voor het realiseren van woningen, appartementen met commerciële ruimten en een parkeergarage ter plaatse van een te slopen bedrijfsruimte (afwijking van bestemmingsplan).
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 3879 CHWA
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 9-7-2018
Inhoud:
Door een naburig bedrijf wordt gevreesd door de geluidsruimte op het bestaande gezoneerde industrieterrein.
STAB-40602 - Deskundigenbericht over een bestemmingsplan dat een tramverbinding mogelijk maakt.
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 1
Kenmerk opdrachtgever: 201803709/1/R1
Verweerder: Uithoorn
Datum binnenkomst: 4-7-2018
Inhoud:
Omwonenden zijn in beroep tegen een bestemmingsplan dat onder andere een tramverbinding mogelijk maakt. Zij vrezen onder andere voor geluidhinder. Hierbij voeren zij bijvoorbeeld aan dat de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek niet kloppen. De Afdeling heeft de STAB verzocht om de gevolgen van het plan voor het aspect geluid te beschrijven.
STAB-40599 - Deskundigenbericht over de gevolgen van inrichtingsmaatregelen in het Natura 2000 gebied Lonnekermeer.
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 1
Kenmerk opdrachtgever: 201800848/1/A1
Verweerder:
Datum binnenkomst: 2-7-2018
Inhoud:
Het betreft een onderzoek naar de gevolgen van inrichtingsmaatregelen in het Natura 2000 gebied Lonnekermeer, die onder meer gericht zijn op het verhogen van grondwaterstanden in het gebied. appellanten vrezen voor beperkingen van het agrarische en bosbouwkundige gebruik van hun gronden.
STAB-40598 - Deskundigenbericht betreffende een bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van een bedrijventerrein, onder meer met een containeroverslag.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201800943/1/R1
Verweerder: Haaften
Datum binnenkomst: 29-6-2018
Inhoud:
Omwonenden vrezen een ernstige aantasting van de woon- en leefomgeving, onder meer door geluids- en verkeersoverlast. Bovendien is volgens hen de behoefte onvoldoende onderzocht en verdient het gebied een kwalitatief betere invulling. De Afdeling verzoekt de STAB de gevolgen van het plan te beschrijven voor zover nodig voor de behandeling van de zaak.
STAB-40597 - Deskundigenbericht over het bestemmingsplan "Zeehospitium fase 2" te Katwijk
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 1
Kenmerk opdrachtgever: 201703740/1/R3
Verweerder: Katwijk aan zee
Datum binnenkomst: 25-6-2018
Inhoud:
De Afdeling vraagt de STAB de gevolgen van het plan voor de onderwerpen water, verhard oppervlak en flora en fauna te beoordelen.
STAB-40596 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van een reactie van een van de partijen inzake een geweigerde omgevingsvergunning voor een proefboorlocatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LLE 17/3226 WABOM
Verweerder: Nij Beets
Datum binnenkomst: 22-6-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt om gemotiveerd te laten weten of de reactie aanleiding geeft tot het herzien van de conclusie.
STAB-40595 - Deskundigenbericht over het besluit "Partiele herziening Kolland-peilbesluit Langbroekerwetering 2008"
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17/3897 WATER V163
Verweerder:
Datum binnenkomst: 22-6-2018
Inhoud:
Rechtbank Midden-Nederland vraagt de STAB de feitelijke gevolgen van het peilbesluit voor het perceel van eisers te onderzoeken.
STAB-40594 - Deskundigenbericht over Bestemmingsplan Reeve te Kampen
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201802133/1/R6
Verweerder: Kampen
Datum binnenkomst: 21-6-2018
Inhoud:
STAB is door de ABRvS gevraagd verslag uit te brengen over de (cumulatieve) gevolgen voor beschermde natuurgebieden en soorten, in het bijzonder de gevolgen van de recreatievaart voor de roerdomp en de grote karekiet, de vraag naar de effectiviteit van de beoogde mitigerende maatregel en ten slotte de (cumulatieve) gevolgen voor de stikstofdepositie op de betrokken Natura 2000-gebieden. Dit dossier wordt gezamenlijk behandeld met dossier STAB-40593
STAB-40593 - Deskundigenbericht over Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid, 1e herziening Reevediep, en Wnb-vergunning
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201710175/1/R6
Verweerder: Kampen
Datum binnenkomst: 21-6-2018
Inhoud:
De STAB is door de ABRvS gevraagd verslag uit te brengen over de (cumulatieve) gevolgen voor beschermde natuurgebieden en soorten, in het bijzonder de gevolgen van de recreatievaart voor de roerdomp en de grote karekiet, de vraag naar de effectiviteit van de beoogde mitigerende maatregel en ten slotte de (cumulatieve) gevolgen voor de stikstofdepositie op de betrokken Natura 2000-gebieden. Dit dossier wordt gezamenlijk behandeld met dossier STAB-40594
STAB-40592 - Deskundigenbericht over een wijziging van een omgevingsvergunning voor een industrieel bedrijf. Het betreft de implementatie van BBT.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 6215 WABOA
Verweerder:
Datum binnenkomst: 21-6-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB over het beroep te adviseren voor zover dit betrekking heeft op vergunningvoorschrift 2.15.1 en weer te geven tot welke bevindingen het beroep aanleiding geeft.
STAB-40591 - Deskundigenbericht over het beroep van vergunninghouder tegen verleende wijzigingsvergunning Wabo voor een schietinrichting (schietrange De Vliehors)
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 2908 BESLU
Verweerder: Vlieland
Datum binnenkomst: 21-6-2018
Inhoud:
Het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening richt zich op de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften (aantal schoten per jaar en monitoringssysteem) en de motivering die daaraan ten grondslag ligt.
STAB-40590 - Deskundigenverslag over een besluit inzake een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 17 / 3242 BELEI V204
Verweerder: Landhorst
Datum binnenkomst: 19-6-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt om te onderzoeken of een wijzigingsbesluit met betrekking tot de vergroting van een agrarische bouwvlak een hogere geurbelasting en/of ander planologisch nadeel voor de eigenaar van een nabijgelegen woning tot gevolg heeft. Indien dit het geval is, dient de voor tegemoetkoming in aanmerking komende schade te begroten.
STAB-40589 - Deskundigenbericht inzake een watervergunning voor het lozen van het effluent van een mestverwerkingsinstallatie op het oppervlaktewater.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 1622 WABOM
Verweerder: Rouveen
Datum binnenkomst: 18-6-2018
Inhoud:
Het oppervlaktewater waar op het effluent geloosd wordt staat in verbinding met een watergang waaruit het vee van een nabijgelegen bedrijf drinkt. Eisers vrezen voor risico's voor het vee en de volksgezondheid. Zij menen dat de vergunning in strijd met de Kaderrichtlijn water is verleend en dat de voorgeschreven maatregelen en voorzieningen ontoereikend zijn om schade te voorkomen. De rechtbank heeft de STAB verzocht een advies uit te brengen.
STAB-40588 - Beroep beslissing op bezwaar handhavingsverzoek strijd met bestemmingsplan en handelen in strijd met Activiteitenbesluit.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever:
Verweerder: Ekhaar
Datum binnenkomst: 15-6-2018
Inhoud:
Volgens het beroep zou een landbouwmechanisatiebedrijf in strijd met de planregeling in werking zijn, met gevolg geluid- en zichthinder en risico op bodemverontreiniging.
STAB-40587 - nader advies
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 17 / 4301 WABOM
Verweerder: Emmen
Datum binnenkomst: 15-6-2018
Inhoud:
licht- en geluidhinder tankstation
STAB-40586 - Deskundigenbericht betreffende het besluit tot toewijzing van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade en waarbij is overgegaan tot compensatie in natura.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 4337 WRO V136
Verweerder: Zevenhuizen
Datum binnenkomst: 14-6-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB zich uit te laten over de verschillende zich in het dossier bevindende taxatierapporten. In dat kader wordt de STAB verzocht een taxatie te verrichten teneinde de waardevermindering van het perceel van eiseres als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan vast te stellen. Verder verzoekt de rechtbank de STAB te onderzoeken of als gevolg van het gesteld schadeveroorzakende wijzigingsplan sprake is van planologisch nadeel voor eiseres. Indien sprake is van planologisch nadeel, dient dit te worden betrokken bij de waardebepaling.
STAB-40584 - Besluit tot de vaststelling hogere waarden industrielawaai en wegverkeerslawaai ten behoeve van een herontwikkeling met onder andere woningbouw.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201803108/1/R6
Verweerder: Zanstad
Datum binnenkomst: 13-6-2018
Inhoud:
In het kader van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden vastgesteld vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai. De STAB is verzocht om in een deskundigenbericht de gevolgen van het besluit te beschrijven, voor zover dit nodig is voor de behandeling van de zaak.
STAB-40583 - Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (omgevingsplan) voor de ontwikkeling van een voormalig industrieterrein tot een gemengd gebied voor wonen, werken en ontspanning.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201803026/1/R6
Verweerder: Zaanstad
Datum binnenkomst: 13-6-2018
Inhoud:
Het plan maakt de ontwikkeling mogelijk tot een gemengd gebied voor wonen, werken en ontspanning, zonder vastomlijnd eindbeeld met behoud van het monumentale erfgoed en karakter. Het plangebied ligt binnen de geluidszones van twee industrieterreinen. Om de bouw van woningen mogelijk te maken een besluit (stap 3) Interimwet stad- en milieubenadering genomen. De STAB is verzocht om in een deskundigenbericht de gevolgen van het plan te beschrijven, voor zover dit nodig is voor de behandeling van de zaak. De gemeente heeft tevens een besluit hogere waarden genomen. De STAB is verzocht om een separaat deskundigenbericht daarover (STAB-40584).
STAB-40582 - Deskundigenbericht inzake het bestemmingsplan "Sion - 't Haantje, tweede herziening", gemeente Rijswijk
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 1
Kenmerk opdrachtgever: 201701403/3/R6
Verweerder: Rijswijk
Datum binnenkomst: 12-6-2018
Inhoud:
Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de raad een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld voor een gedeelte van een nieuwe woonwijk. Een nabijgelegen bedrijf heeft een zienswijze tegen het nieuwe vaststellingsbesluit ingediend waarin is ingegaan op de geluids- en externe veiligheidssituatie.
STAB-40581 - Deskundigenbericht inzake beroep tegen een dwangsombesluit over bodembedreigende stoffen
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 1232 WABOM
Verweerder: Kootstertille
Datum binnenkomst: 12-6-2018
Inhoud:
De STAB is verzocht een deskundigenbericht uit te brengen over beroep van een bedrijf tegen het primaire besluit tot het opleggen van een dwangsom voor het niet opslaan van verpakkingen met bodembedreigende vloeistoffen boven bodembeschermende voorzieningen.
STAB-40579 - Deskundigenbericht inzake bestemmingsplan "Winkelcentrum Presikhaaf - aansluiting Lange Wal" naar aanleiding van beroep van omwonenden.
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 1
Kenmerk opdrachtgever: 201802351/1/R1
Verweerder: Arnhem
Datum binnenkomst: 6-6-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan voorziet in de terugkeer van een aansluiting van het parkeerterrein Gildemeesterplein op de Lange Wal te Arnhem ten behoeve van de revitalisering het winkelcentrum Presikhaaf. Omwonenden vrezen voor de verkeersveiligheid en kunnen zich niet vinden in de parkeer- en verkeerbalansen van de gemeente. De Afdeling heeft de STAB verzocht om de feitelijke situatie en de gevolgen van het plan te beschrijven.
STAB-40578 - Deskundigenbericht over geluidsoverlast van een voetbalkooi
Opdrachtgever: Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ROT 17/4598 GEMWT HO03
Verweerder: Zwijndrecht
Datum binnenkomst: 6-6-2018
Inhoud:
Enkele omwonenden hebben een verzoek om handhaving van de APV bij het college ingediend vanwege door hen ondervonden geluidsoverlast van een nabijgelegen voetbalkooi. Dat verzoek is afgewezen. Eisers zijn in beroep gegaan tegen die afwijzing De rechtbank heeft aan de STAB gevraagd om onderzoek te doen naar de geluidsoverlast van de voetbalkooi.
STAB-40576 - Deskundigenbericht betreffende geluidsaspecten inzake Windlocatie Battenoord van de gemeente Goeree-Overflakkee.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201709167/1/R6
Verweerder: Middelharnis
Datum binnenkomst: 1-6-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan "Windlocatie Battenoord" voorziet in zes windturbines aan weerszijden van de N59 tussen Oude Tonge en Nieuwe Tonge. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de STAB gevraagd de feiten, omstandigheden en gevolgen van het plan te beschrijven voor de behandeling van de 5 beroepschriften voor zover betrekking hebbend op het aspect geluid.
STAB-40575 - Deskundigenbericht over een bestemmingsplan voor een weg met rotonde en besluit hogere waarde voor wegverkeer.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201705600/1/R3
Verweerder: Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum binnenkomst: 1-6-2018
Inhoud:
Voor verbreding en herinrichting van een weg is een bestemmingsplan vastgesteld. Tevens is voor woningen een hogere waarde vastgesteld. De bewoner van één van de woningen vreest voor hinder, onder andere in het kader van geluid en lucht. Hierbij stelt hij onder andere dat de uitgangspunten van het geluidsonderzoek niet juist zijn. Hij heeft tegen beide besluiten beroep aangetekend. De STAB is gevraagd de feiten, omstandigheden en gevolgen van de besluiten te beschrijven.
STAB-40573 - Deskundigenbericht betreffende een bestemmingsplan dat de aanleg van een deel van een tramverbinding mogelijk moet maken
Opdrachtgever:
Kenmerk opdrachtgever:
Verweerder:
Datum binnenkomst: 30-5-2018
Inhoud:
De Afdeling heeft de STAB gevraagd de feiten en de gevolgen van het plan te beschrijven. Het gaat hierbij vooral om nut en noodzaak, de gevolgen voor de verkeersveiligheid, aantasting van het woon- en leefklimaat en de vraag of een alternatief tracé al dan niet ten onrechte buiten beschouwing is gelaten.
STAB-40572 - Deskundigenbericht inzake Bp. Noordwest Ziekenhuis Alkmaar
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201801485/1/R6
Verweerder: Alkmaar
Datum binnenkomst: 25-5-2018
Inhoud:
Het NWZ te Alkmaar wil in fases de bestaande bebouwing uitbreiden, renoveren en vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw is ten delen geprojecteerd op het aangrenzende parkbos, de Alkmaarderhout. Appellanten zijn belangenverenigingen die vrezen voor een aantasting van de natuur en het parkbos, terwijl deze onvoldoende zal worden gecompenseerd. Ook bestaat de vrees van verdroging van het gebied door demping van een waterloop. Bewoners in de omgeving vrezen daarnaast ook voor parkeeroverlast.
STAB-40567 - Deskundigenbericht betreffende het besluit tot afwijzing van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.
Opdrachtgever: Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda
Kenmerk opdrachtgever: BRE 17 / 6336 WET LAN
Verweerder: Kaatsheuvel
Datum binnenkomst: 7-5-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB advies uit te brengen over de vraag of eisers in een planologisch nadeliger situatie zijn komen te verkeren ten gevolge van de inwerkingtreding van een vrijstelling. Voorts wordt de STAB verzocht de hoogte van de schade vast te stellen door middel van een taxatie, indien sprake is van een planologisch nadeliger situatie. Ten slotte verzoekt de rechtbank de STAB aan te geven welk percentage van de schade onder het normaal maatschappelijk risico valt.
STAB-40565 - Deskundigenbericht betreffende een omgevingsvergunning voor een nieuwe indeling en uitbreiding van een motorcrossterrein.
Opdrachtgever: Rechtbank Overijssel Team Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ZWO 17 / 1903 WABOA
Verweerder: Staphorst
Datum binnenkomst: 3-5-2018
Inhoud:
Omwonenden van een motorcrossterrein hebben bezwaar tegen de nieuwe indeling en uitbreiding van het motorcrossterrein. Zij stellen dat er strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Verder vrezen zij geluidshinder en geurhinder en aantasting van de afdeklaag van de voormalige vuilstortplaats waarboven de motorcrossbaan is gelegen.
STAB-40550 - Deskundigenbericht over een bestemmingsplan dat voorziet in een uitbreiding van een bedrijventerrein, teneinde uitbreiding van twee bestaande bedrijven mogelijk te maken
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201708893/1/R3
Verweerder: Denekamp
Datum binnenkomst: 26-4-2018
Inhoud:
Een omwonende verzet zich tegen het bestemmingsplan voor zover daarmee de uitbreiding mogelijk wordt gemaakt van een bedrijf dat koelverse maaltijden en maaltijdcomponenten produceert. Hij vreest vooral geur- en geluidsoverlast.
STAB-40506 - Omgevingsvergunning (bouwen en milieu) voor het veranderen van een inrichting met een nieuw productieproces waarbij (nagenoeg) staalvrije rubbergranulaat en/of rubberchips in een tweetal ovens worden gecarboniseerd.
Opdrachtgever:
Kenmerk opdrachtgever: ROE 16/1517 + 1518 WABOM SC
Verweerder: Nederweert
Datum binnenkomst: 26-2-2018
Inhoud:
Omwonenden en omliggende bedrijven vrezen geur-, stof-, brand- en gezondheidsproblemen van de voorgenoemde uitbreiding; verder zijn zij van mening dat er sprake is van één inrichting met het aangrenzende bedrijf en dat sprake is van m.e.r.-plicht.