Zoeken
larger text smaller text reset text

Zaken in behandeling

STAB-40650 - Deskundigenbericht inzake de vaststelling van het bp. "Hornbach" door de raad van Enschede en de verlening van een omgevingsvergunning.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201801320/1/R3
Verweerder: Enschede
Datum binnenkomst: 20-9-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan biedt de regeling voor de komst van een bouwmarkt met tuincentrum en de bijbehorende distributie en voorzieningen. Het gaat om de bouw van een filiaal van de Hornbach aan de Kuipersdijk te Enschede. Tevens is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het bouwwerk en het gebruik van een weg. In beroep zijn diverse bedrijven, die gelieerd zijn aan de bouwmarkt en doe-het-zelf-handel. Zij hebben vraagtekens bij de behoefte in de regio aan de vestiging van een nieuwe bouwmarkt en bestrijden de uitgevoerde onderzoeken. Ook wordt gevreesd voor verkeersopstoppingen en problemen in het kader van externe veiligheid.
STAB-40649 - Deskundigenbericht betreffende een bestemmingsplan dat voorziet in de herinrichting van een hockeycomplex, de bouw van een nieuw multifunctioneel clubhuis en de installatie van LED-verlichting
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201804491/1/R1
Verweerder: Hilversum
Datum binnenkomst: 20-9-2018
Inhoud:
De Afdeling vraagt de STAB de feitelijke situatie te beschrijven, alsmede de gevolgen van het plan voor de geluidbelasting, de lichthinder en grondwateronttrekking.
STAB-40636 - Ambtshalve wijziging Omgevingsvergunning Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V te Rotterdam
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 4860 WABOM
Verweerder: Rotterdam
Datum binnenkomst: 17-9-2018
Inhoud:
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben ambtshalve de Omgevingsvergunning gewijzigd met als doel dat het risico van een incident met gevaarlijke stoffen wordt geminimaliseerd. Met name wat betreft incidenten met een kleine kans van optreden maar mogelijk grote gevolgen. De wijzigingen hebben betrekking op toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT) en werken met toestellen onder druk. Volgens het bedrijf zijn veel voorschriften onduidelijk of kan er feitelijk niet aan worden voldaan.
STAB-40634 - Coördinatiebesluit bestemmingsplan "Laan van Erica 50" en omgevingsvergunning voor De Voorwaarts 750
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 2017088151/R1
Verweerder: Apeldoorn
Datum binnenkomst: 6-9-2018
Inhoud:
Het coördinatiebesluit is genomen voor de oprichting van een bouw- en tuincentrum en de aanleg van een nieuwe ontsluiting. Het aanvullend deskundigenbericht van de STAB dient zich met name te richten op de aspecten "verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling". Daarbij dient het rapport van Goudappel Coffeng van 10 augustus 2018 te worden betrokken.
STAB-40633 - zie STAB-40634
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201710347/1/R1
Verweerder: Apeldoorn
Datum binnenkomst: 6-9-2018
Inhoud:
zie STAB-40634
STAB-40632 - Deskundigenbericht betreffende een watervergunning onder meer voor het verlagen van de grondwaterstand.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: AGR 18 / 2540 WATER V136
Verweerder:
Datum binnenkomst: 3-9-2018
Inhoud:
Eisers vrezen verdroging van hun gronden, opkomend brak water en een algehele verandering in de waterhuishouding. In relatie hiermee vrezen eisers verzakking van hun woning. Eisers plaatsen in dit verband vraagtekens bij het onderzoek dat ten behoeve van de vergunningaanvraag is uitgevoerd. Verder vrezen eisers geluidoverlast als gevolg van het extra in werking zijn van het gemaal. De rechtbank heeft de STAB gevraagd over deze onderwerpen te adviseren.
STAB-40631 - Deskundigenbericht over het Peilbesluit Westerhornermolenpolder-Polder De Oude Leij.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 2114 CHW
Verweerder: Zuidhorn
Datum binnenkomst: 3-9-2018
Inhoud:
Eiser vreest vernatting en vergroot risico op bruinrot. De rechtbank verzoekt op de gronden van het beroep in te gaan.
STAB-40630 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van reacties van partijen op STAB-verslag 40536
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 17 / 4533 WET
Verweerder: Den Andel
Datum binnenkomst: 3-9-2018
Inhoud:
De STAB heeft op 28 juni 2018 een deskundigenbericht uitgebracht inzake een handhavingsverzoek voor een akkerbouwbedrijf. Eiser heeft op het verslag schriftelijk gereageerd en de rechtbank heeft verzocht om te laten weten of deze reactie aanleiding is om de conclusie van het verslag te herzien.
STAB-40628 - Deskundigenbericht over maatwerkvoorschriften voor een supermarkt
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17/3577 BESLU V43
Verweerder: Beek-Ubbergen
Datum binnenkomst: 22-8-2018
Inhoud:
Het bevoegd gezag heeft maatwerkvoorschriften voor een supermarkt (laden en lossen) gewijzigd vastgesteld. Omwonenden zijn in beroep in verband met geluidsoverlast. Het dossier bevat rapporten van diverse geluidsadviseurs uitgevoerd in opdracht van het bevoegd gezag, eisers en het bedrijf. De STAB is gevraagd de berekeningen en metingen uit deze rapporten te onderzoeken en beoordelen en in te gaan op de beroepspunten van eisers.
STAB-40627 - Deskundigenbericht over een bestemmingsplan buitengebied
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 1
Kenmerk opdrachtgever: 201803385/1/R1
Verweerder: Oldebroek
Datum binnenkomst: 21-8-2018
Inhoud:
Gevraagd wordt de gevolgen van het plan, dat voorziet in woonbestemmingen voor recreatiewoningen, te beschrijven
STAB-40626 - Deskundigenbericht betreffende een ontgrondingsvergunning voor grondverbetering voor woningbouw
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 3
Kenmerk opdrachtgever: 201802176/1/R3
Verweerder:
Datum binnenkomst: 21-8-2018
Inhoud:
Verzocht wordt om de gevolgen van het plan te beschrijven. Daarbij gaat het om gevolgen voor de waterhuishouding voor toekomstige bewoners en gewasopbrengsten voor agrariër nabij het plangebied.
STAB-40622 - Verschijnen ter zitting inzake beroep tegen omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17 / 5135 WABOA V174
Verweerder: 3903 KE
Datum binnenkomst: 9-8-2018
Inhoud:
De STAB heeft op 22 mei 2018 een deskundigenbericht uitgebracht (STAB-40526) over een omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De rechtbank heeft de STAB verzocht om op zitting te verschijnen en het rapport van nadere toelichting te voorzien
STAB-40621 - Verschijnen ter zitting inzake beroep tegen omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17 / 2780 WABOA
Verweerder: Houten
Datum binnenkomst: 7-8-2018
Inhoud:
De STAB heeft op 26 juni 2018 een deskundigenbericht uitgebracht (STAB-40527) over een omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De rechtbank heeft de STAB verzocht om op zitting te verschijnen en het rapport te voorzien van een toelichting.
STAB-40620 - Deskundigenbericht betreffende de besluiten tot toewijzing van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 1350 t/m LEE 18 / 1353
Verweerder: Annen
Datum binnenkomst: 6-8-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB advies uit brengen in het kader van de door verweerder toegekende tegemoetkomingen in planschade en de gronden die namens eiseres zijn aangevoerd. Eiseres heeft haar gronden laten onderbouwen door een derde. De rechtbank verzoekt de STAB in het advies deze gronden te betrekken en met name hetgeen is aangevoerd omtrent de wijze waarop het voorafgaande planologische regime bij de planologische vergelijking is betrokken, alsmede de hoogte van de toegepaste drempel in het kader van het normaal maatschappelijk risico. Indien naar de mening van de STAB sprake is van een beperkte planologische verslechtering en de hoogte van de tegemoetkoming lager zou moeten uitvallen, dan verzoekt de rechtbank de STAB, voor zover mogelijk, de hoogte van de schade te bepalen.
STAB-40618 - Deskundigenbericht inzake een verzoek om planschade vanwege het vervallen van de mogelijkheid om gronden te gebruiken als grondbank.
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 16/2596 BELEI V162
Verweerder: Oss
Datum binnenkomst: 3-8-2018
Inhoud:
In de oude situatie konden de gronden vanwege het ontbreken van gebruiksregels gebruikt worden als grondbank. Door de vaststelling van het bestemmingsplan is deze mogelijkheid komen te vervallen. De rechtbank verzoekt de STAB te onderzoeken wat de hoogte is van de waardevermindering van de gronden.
STAB-40613 - Deskundigenbericht betreffende het besluit tot afwijzing van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17-4656 WRO V163
Verweerder: Amersfoort
Datum binnenkomst: 23-7-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB de vraag te beantwoorden of verweerder de hoogte van de transformatiekosten juist heeft vastgesteld en daarbij in te gaan op ten minste enkele door de rechtbank genoemde aspecten. Daarnaast heeft de rechtbank de STAB verzocht in te gaan op de vraag of de STAB vanuit haar deskundigheid nog andere opmerkingen heeft.
STAB-40610 - Deskundigenverslag in hoger beroepszaak over een omgevingsvergunning milieu voor varkenshouderij
Opdrachtgever: Raad van State unit A1
Kenmerk opdrachtgever: 201706814/1/A1
Verweerder: Rijsbergen
Datum binnenkomst: 19-7-2018
Inhoud:
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft 4 vragen gesteld over directe ammoniakschade aan planten nabij varkenstallen.
STAB-40609 - Beroep tegen een verleende revisievergunning voor een vleeskuiken- en akkerbouwbedrijf annex loonbedrijf te Pingjum.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18/517 WABOM
Verweerder: Pingjum
Datum binnenkomst: 19-7-2018
Inhoud:
Een omwonende voert een groot aantal bezwaren aan tegen een revisievergunning voor een vleeskuiken- en akkerbouwbedrijf annex loonbedrijf te Pingjum. Het beroep heeft betrekking op alle vergunde onderdelen van het bedrijf alsmede alle mogelijke milieueffecten.
STAB-40607 - Deskundigenbericht over herstelbesluit lozing Pyrozool
Opdrachtgever: Raad van State unit A1
Kenmerk opdrachtgever:
Verweerder: Zoetermeer
Datum binnenkomst: 12-7-2018
Inhoud:
In het kader van een beroepszaak bij de Rb Limburg heeft het waterschap Limburg in een herstelbesluit in het kader van de Waterwet een nieuwe norm opgelegd voor lozing van de stof pyrazool op de Grensmaas door een afvalwaterzuiveringsbedrijf. Dit bedrijf is het niet eens met de manier waarop de hoogte van de norm is afgeleid. Volgens het bedrijf kan worden volstaan met een minder strenge norm.
STAB-40598 - Deskundigenbericht betreffende een bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van een bedrijventerrein, onder meer met een containeroverslag.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201800943/1/R1
Verweerder: Haaften
Datum binnenkomst: 29-6-2018
Inhoud:
Omwonenden vrezen een ernstige aantasting van de woon- en leefomgeving, onder meer door geluids- en verkeersoverlast. Bovendien is volgens hen de behoefte onvoldoende onderzocht en verdient het gebied een kwalitatief betere invulling. De Afdeling verzoekt de STAB de gevolgen van het plan te beschrijven voor zover nodig voor de behandeling van de zaak.
STAB-40578 - Deskundigenbericht over geluidsoverlast van een voetbalkooi
Opdrachtgever: Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ROT 17/4598 GEMWT HO03
Verweerder: Zwijndrecht
Datum binnenkomst: 6-6-2018
Inhoud:
Enkele omwonenden hebben een verzoek om handhaving van de APV bij het college ingediend vanwege door hen ondervonden geluidsoverlast van een nabijgelegen voetbalkooi. Dat verzoek is afgewezen. Eisers zijn in beroep gegaan tegen die afwijzing De rechtbank heeft aan de STAB gevraagd om onderzoek te doen naar de geluidsoverlast van de voetbalkooi.
STAB-40576 - Deskundigenbericht betreffende geluidsaspecten inzake Windlocatie Battenoord van de gemeente Goeree-Overflakkee.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201709167/1/R6
Verweerder: Middelharnis
Datum binnenkomst: 1-6-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan "Windlocatie Battenoord" voorziet in zes windturbines aan weerszijden van de N59 tussen Oude Tonge en Nieuwe Tonge. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de STAB gevraagd de feiten, omstandigheden en gevolgen van het plan te beschrijven voor de behandeling van de 5 beroepschriften voor zover betrekking hebbend op het aspect geluid.