Zoeken
larger text smaller text reset text

Rechtbank

U behandelt een zaak op het gebied van het omgevingsrecht waarin technische aspecten aan de orde zijn waarover u deskundig geïnformeerd wenst te zijn. De StAB kan U daarover mogelijk adviseren in de vorm van een deskundigenbericht of het geven van informatie. Hieronder kunt U lezen wie de StAB is en wat de StAB voor U kan betekenen.
 
Wie is de StAB?
De StAB is een onafhankelijk adviseur van de (bestuurs)rechter in Nederland . De StAB werkt alleen in opdracht van de rechter. De basis daarvoor biedt artikel 8:47 van de Algemene wet bestuursrecht. Overheden, bedrijven, instellingen of particulieren kunnen de StAB niet inschakelen. De StAB heeft daardoor een geheel onafhankelijke positie. Die positie is wettelijk verankerd in onder andere de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De StAB draagt met haar adviezen bij aan de geschilbeslechting door de rechter.
 
Wat kan de StAB voor U betekenen?
De inhoudelijke beoordeling van geschillen kan ingewikkeld zijn door technisch normen, wisselende wet- en regelgeving, complexe feiten en de specifieke omstandigheden in het concrete geschil. Ook kunnen er veel partijen met eigen en gezamenlijke belangen betrokken zijn. De StAB heeft de deskundigheid in huis om zaken te structureren, de technische aspecten helder te presenteren en te toetsen aan het actuele juridisch kader. Dat doet de StAB in een advies (het deskundigenbericht) of als vraagbaak. De advisering van de StAB beperkt zich niet tot de behandeling in de hoofdzaak. Ook in andere procedures zoals voorlopige voorzieningen, versnelde procedures en in door de rechter bevorderde mediationtrajecten kan de StAB worden ingeschakeld. 
 
Wat houdt een StAB-advies in?
De StAB adviseert op basis van de onderzoeksvraag van de rechter. Afhankelijk van de behoefte is deze open of specifiek. Bij open vragen halen de adviseurs de essentie uit de beroepen en richten daarop het technisch onderzoek. Een adviseur heeft daarmee tevens een procesordenende en ‘feiten en omstandigheden’ beschrijvende functie. Hij beperkt zich strikt tot de beroepsgronden en de niet-juridische aspecten van een zaak. In het advies wordt geen oordeel gegeven over juridische beroepsgronden en geen uitspraak gedaan over het al dan niet gegrond zijn van een beroep of beroepsgrond.
De StAB adviseert doorgaans binnen drie maanden na binnenkomst van de onderzoeksopdracht. In procedures die onder de Crisis- en herstelwet vallen, is dat twee maanden. U kunt uiteraard ook om een kortere termijn vragen bijvoorbeeld twee weken in het kader van een voorlopige voorziening. In dit voorbeeld zal het verslag er iets anders uitzien dan wanneer een reguliere termijn van drie maanden aan de orde is.
 
Welke kennis biedt de StAB?
De StAB is voor de rechter ook een vraagbaak op het gebied van het omgevingsrecht. De StAB beschikt over kennisdossiers over veel onderwerpen. In bepaalde kwesties kan daarvan een samenvatting van de relevante informatie worden meegestuurd als bijlage bij een deskundigenbericht.
Ook voor basale vragen over technische onderwerpen of een workshop over een specifiek thema kunt U bij de StAB terecht. Het overzicht van de kennisvelden en de specialisten kunt u onder de volgende link.
Indien U wilt weten of de StAB in een specifieke kwestie de voor u belangrijke kennis in huis heeft dan wel de door U gewenste informatie kan verschaffen, kunt u contact opnemen met de StAB (070-3150150) dan wel specifiek met mevrouw ir. M. Huizer (070-3150128).
 
Wat is de achtergrond van de StAB-adviseur?
De StAB-adviseurs hebben in het algemeen een technische achtergrond (bouwkunde, planologie, akoestiek, chemische technologie, milieu- en verkeerskunde, cultuurhistorie). Ze hebben een opleiding gevolgd tot gerechtelijk deskundige en zijn ingeschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen. De adviseurs zijn in de basis 'allround' op het gebied van het omgevingsrecht en zijn daarnaast in de regel specialist op één of meer vakgebieden, zoals geluid, lucht, planschade en ecologie. De kennis van de adviseurs is door de behandeling van zaken, het maken en onderhouden van kennisdossiers, het bijhouden van jurisprudentie en het volgen van opleidingen continu actueel.
 
Hoe werkt de StAB?
Afhankelijk van de omvang van het dossier en de inhoud van de beroepsgronden wordt het dossier aan één of meer adviseurs toebedeeld. Door de toenemende complexiteit van de zaken worden deze meer en meer interdisciplinair aangepakt. Na de toewijzing van een zaak start het dossieronderzoek. Daarna wordt vrijwel altijd een onderzoek ter plaatse ingesteld waarbij alle partijen de gelegenheid krijgen hun standpunten over het geschil toe te lichten. Dus ook het betrokken besuursorgaan. Bij die gelegenheid kan aanvullende informatie worden gegeven. Aan de hand van het dossieronderzoek, het onderzoek ter plaatse, het StAB-kennissysteem en eventueel nader ingekomen stukken wordt het advies opgesteld.
 
Over wat adviseert de StAB?
De StAB adviseert over uiteenlopende zaken waarin technische aspecten met betrekking tot de fysieke omgeving spelen. Enkele voorbeelden:
• Omgevingsvergunningen voor bouwen en milieu;
• Welstand;
• Handhavingskwesties en maatwerkvoorschriften (Activiteitenbesluit milieubeheer);
• Geluids-, stank- en veiligheidsproblematiek rond bedrijven;
• Planschade, nadeelcompensatie-zaken en specifieke WOZ-zaken;
• Verkeersbesluiten;
• Natuurkwesties (Nbw en Ffw);
• Stralingsgevaar;
• (Gebouwd) cultureel erfgoed kwesties;
• Bouwconstructies;
• Een bodemverontreinigingskwestie (straf);
• Bijzondere zaken waarin bv. een duidelijk wettelijk kader ontbreekt zoals de acceptabele hellinghoek van de oprijplaat van een veerpont.
 
Ook adviseert de StAB incidenteel in geschillen op andere rechtsgebieden wanneer daarin vragen aan de orde zijn op kennisgebieden van de StAB. Voorbeelden daarvan zijn:
• Een landmeetkwestie (civiel);
• Een bodemverontreinigingskwestie (straf).
• Een Wob zaak over de vraag naar het al dan niet openbaar zijn van milieu-informatie (variazaak bestuursrecht).