Zoeken
larger text smaller text reset text

De StAB

Inleiding
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter desgevraagd adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De onpartijdige en onafhankelijke positie van de StAB is wettelijk verankerd in de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 
 
Geschiedenis
Decennia lang waren binnen het Ministerie van VROM twee apart gepositioneerde bureaus werkzaam die tot  taak hadden om rechtsprekende instanties in Nederland op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, in het bijzonder de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, van adviezen te voorzien.  Om de onafhankelijkheid van deze bureaus te benadrukken,  zijn deze sinds 1996 ondergebracht in een zelfstandig opererende Stichting: de StAB. Sinds haar oprichting heeft de StAB zich ontwikkeld tot een groep van specialisten op vrijwel alle gebieden die samenhangen met het fysieke leefmilieu.
 
Opdrachtgevers
Bij wet is geregeld dat de StAB de bestuursrechter op diens verzoek adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. Het adviseren gebeurt door middel van het uitbrengen van onderzoeksrapporten, ook wel deskundigenberichten of adviezen genoemd. Met deze adviezen beschikt de bestuursrechter over deskundige en onpartijdige informatie die de beoordeling van het aan hem voorgelegde geschil vergemakkelijkt.
 
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid, gedragscode
Om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de Stichting te waarborgen is wettelijk vastgelegd dat de medewerkers van de Stichting geen functies of betrekkingen buiten de StAB mogen vervullen of bekleden die de onpartijdigheid of de onafhankelijkheid van de Stichting in geding kunnen brengen. In dit kader is binnen de StAB een gedragscode vastgelegd die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid in de praktijk waarborgt.
 
StAB gecertificeerd door LRGD
Alle deskundigen van de StAB die belast zijn met het opstellen van deskundigenberichten zijn op 25 september 2007 ingeschreven als gerechtelijke deskundige voor het vakgebied omgevingsrecht van de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (meer info op www.lrgd.nl).