Zoeken
larger text smaller text reset text

Kennisvelden

Het werkgebied van de STAB omvat het gehele omgevingsrecht. Onder het omgevingsrecht wordt verstaan: het recht dat van toepassing is op het gebied van het fysieke leefmilieu. Dit recht is opgenomen in diverse wetten zoals bijvoorbeeld:
  • de Wet milieubeheer (Wm);
  • de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
  • de Waterwet.
De StAB adviseert de rechter in bestuursrechtelijke geschillen (beroep en hoger beroep) over onder meer ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld bestemmingsplannen, bouwvergunningen), schadevergoedingen (bijvoorbeeld planschade), omgevingsgeschillen (bijvoorbeeld Wabo-vergunningen, maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit) en infrastructurele projecten (bijvoorbeeld Tracébesluiten).
 
Kenmerkend voor deze geschillen is vaak het grote aantal, soms zeer uiteenlopende onderwerpen dat in geding is. De STAB heeft de noodzakelijke kennis in huis om te kunnen adviseren over deze verschillende onderwerpen. De STAB is zich bewust van de positie die een deskundige in een gerechtelijke procedure inneemt. Alle adviseurs hebben daarom een opleiding tot gerechtelijk deskundige gevolgd en staan ingeschreven bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (meer info op www.lrgd.nl).
 
In het linker menu vindt u een overzicht van de meest voorkomende kennisvelden. Deze lijst is niet limitatief, het omgevingsrecht verandert voortdurend en daarmee is ook de kennis van de STAB in beweging. Per kennisveld vindt u meer informatie daarover. Tevens treft u daar gegevens over personen die aanspreekpunt zijn. Als u een specifieke vraag heeft, neem dan rechtstreeks contact op met één van de desbetreffende personen.
 
Mocht het onderwerp dat u zoekt er niet bij staan dan kunt u contact opnemen via het formulier. Wij doen ons best u verder te helpen.