Zoeken
larger text smaller text reset text

Barneveld/tussenuitspraak exploitatieplan 'Harselaar-Driehoek 1e herziening'

3/21/2018 2:00 AM

Exploitatieplan. Raming inbrengwaarde. Amici curiae. Taxatiebenadering.Uit de wetsgeschiedenis volgt uitdrukkelijk dat geen onderscheid moet worden gemaakt tussen gronden binnen en buiten het exploitatiegebied, Naar het oordeel van de Afdeling ligt het in de rede om de grondverwervingskosten van gronden buiten het exploitatiegebied onder de categorie van ‘inbrengwaarden’ te laten vallen voor zover het betreft de hiervoor vastgelegde wijze van ramen in artikel 6.13, vijfde lid, van de Wro. Een dergelijke uitleg van (het systeem van) de wet sluit ook aan bij de inlichtingen van de amici. Daar komt bij dat een andere uitleg mogelijk discussies in de hand zou werken over de begrenzing van het exploitatiegebied, omdat in dat geval een relevant onderscheid wordt gemaakt tussen gronden binnen en gronden buiten een exploitatiegebied. Dit acht de Afdeling onwenselijk.De inbrengwaarden zijn niet alleen kosten in de zin van artikel 6.13, eerste lid, aanhef en onderdeel c, ten eerste, van de Wro, maar zij vormen tevens een aftrekpost bij de berekening van de exploitatiebijdrage als bedoeld in artikel 6.19 van de Wro. Daar waar het gelet op voornoemd uitgangspunt logisch is voor andere kosten dan de inbrengwaarden om deze (uiteindelijk) op gerealiseerde kosten te baseren, is dat dus niet per se het geval voor de inbrengwaarden.Bij het vaststellen van de inbrengwaarde moet worden uitgegaan van de zogeheten verkeerswaarde van de gronden op de peildatum en niet van de op enig moment werkelijk betaalde prijs voor de gronden.
Link naar de uitspraak: 201410484/3/R2