Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op STAB.nl

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de STAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de STAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met dhr. ing. T. van der Meulen tel. nr. 070-3150142 of stuur een e-mail naar t.vandermeulen@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 
Vacature

De STAB is op zoek naar adviseurs. Kijk op deze pagina en stuur je CV in.

Laatst binnengekomen zaak

STAB-40586 - Deskundigenbericht betreffende het besluit tot toewijzing van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade en waarbij is overgegaan tot compensatie in natura.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 4337 WRO V136
Verweerder: Zevenhuizen
Datum binnenkomst: 14-6-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB zich uit te laten over de verschillende zich in het dossier bevindende taxatierapporten. In dat kader wordt de STAB verzocht een taxatie te verrichten teneinde de waardevermindering van het perceel van eiseres als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan vast te stellen. Verder verzoekt de rechtbank de STAB te onderzoeken of als gevolg van het gesteld schadeveroorzakende wijzigingsplan sprake is van planologisch nadeel voor eiseres. Indien sprake is van planologisch nadeel, dient dit te worden betrokken bij de waardebepaling.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

  • Zaaknr: ABRvS 201410222/7/R6
  • Rechtsgebied: Awb, Wro
  • ​inpassingsplan, wegverbinding, eutrofiëring, alluviaal bos, doorkruising PAS-herstelmaatregelen, externe veiligheid, Bevb, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
  • Ga naar uitspraak

Opmerkelijke Uitspraken

  • Theoretische parkeerbalans. Aanvaardbare loopafstand.
  • Lees verder
  • Exploitatieplan. Raming inbrengwaarde. Amici curiae. Taxatiebenadering.
  • Lees verder
  • Omgevingsvergunning drie bunkers. Kruimelgevallenregeling. Bijbehorend bouwwerk. Hoofdgebouw.
  • Lees verder